Alg. Voorwaarden

Klachtenregeling


Ons kantoor kent een interne klachtenregeling en is aangesloten bij de (door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde) Geschillencommissie Advocatuur.


ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van dienstverlening van advocatenkantoor Dayala, gevestigd te aan de Reigersbos 100, 1107 ES Amsterdam

1 Advocatenkantoor mr. dr. G. P. Dayala is een eenmanskantoor van een natuurlijke persoon.

2. Toepasselijkheid

A Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3 Opdracht

A alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de betreffende advocaat verbonden aan het kantoor. Dit houdt tevens in dat de cliënt ermee instemt, dat de advocaat de opdracht onder zijn/haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan het advocatenkantoor verbonden advocaat. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever.

B Voorzover ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk overleg worden gepleegd met de cliënt. Bij het inschakelen van een derde zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.

4. Declaratie

A Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

B Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door de advocaat vast te stellen uurtarieven. De advocaat is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

C In zaken van die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, is de declaratie beperkt tot die kosten, die op de grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing, voor rekening van de cliënt komen.

5. Betaling

A Betaling van de declaraties van de advocaat dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

B Indien de advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de invorderingskosten, die gesteld worden op 10% van de hoofdsom met een minimum van € 120,-, zulks vermeerderd met de verschotten, ten laste van de cliënt.

6. aansprakelijkheid

A De advocaat is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de beroepsaansprakelijkheid.

B Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit het hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van de verzekerde is.

C De advocaat is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van derden. mr. dr. G. P. Dayala zal bij het inschakelen van derden zoveel tevoren overleggen met de opdrachtgevers en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. mr. dr. G. P. Dayala is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

D. De opdrachtgever vrijwaart mr. dr. G. P. Dayala tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van onze kant.

E. Door mr. dr. Dayala behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal daarenboven een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.

7. Geschillen

A De rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en de advocaat is de onderworpen aan Nederlandse Recht.

B Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door bevoegde Nederlandse rechter. In het geval dat er verschil is tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bepalend en bindend zijn.

This article comes from Dayala Advocaten
https://dayala-advocaten.nl/default

The URL for this story is:
https://dayala-advocaten.nl/default/modules/content/index.php?id=2